TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Designkaverit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Designkaverit Oy, Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
Y-tunnus: 2919601-9
kaverit@designkaverit.fi, p. 040 460 5574

2. REKISTERIN NIMI

Designkaverit Oy:n asiakasrekisteri, tilausrekisteri ja markkinointirekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten käsittely, yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi ja Designkaverit Oy:n palvelutarjonnan suunnittelu.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti), henkilötunnus, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista sekä laskutustiedot. Yritysasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun tämä rekisteröityy palveluun, tekee tilauksen, lähettää viestin verkkosivujen lomakkeella, tilaa suoramarkkinointia tai muussa tilanteessa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.